Osoba fizyczna niebędąca obywatelem Finlandii oraz osoba prawna mająca siedzibę w innym państwie nie muszą posiadać specjalnych pozwoleń, aby nabyć nieruchomość w tym kraju. Ograniczania dotyczą jedynie domów rekreacyjnych lub wypoczynkowych oraz nieruchomości położonych w rejonie przygranicznym. Przed ich nabyciem cudzoziemcy muszą bowiem uzyskać zezwolenie terytorialnego Ośrodka Ochrony Środowiska Prowincji.

Przygotowanie do zakupu

Prawo fińskie za nieruchomość uważa ziemię, towarzyszące budynki i inne komponenty znajdujące się na tym terenie. Natomiast, jeżeli właściciel budynku nie dysponuje prawami do ziemi, na której budynek się znajduje, ma on status dobra ruchomego.

W sytuacji gdy przedmiotem zakupu ma być np. fabryka lub inna duża nieruchomość, umowa powinna zawierać szczegółowy opis mienia. Warto wiedzieć, że władze miasta mogą odmówić zakupu nieruchomości zarówno cudzoziemcowi, jak i obywatelowi Finlandii. Może to się zdarzyć, jeżeli nieruchomość jest położona w obrębie miasta i jest przeznaczona do zabudowy mieszkalnej, rekreacyjnej, a także wówczas, gdy stanowi zabytek. Jak jednak pokazuje praktyka, władze miejskie bardzo rzadko korzystają z tego uprawnienia.

W procesie negocjacji ceny z agentem nieruchomości powinien brać udział prawnik lub radca prawny. Kiedy cena już zostanie ustalona, prawnik przygotowuje oficjalne dokumenty notarialne w imieniu kupującego.

Zakup nieruchomości

Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości sprzedawca powinien przedstawić wyciąg z ksiąg wieczystych oraz dokumenty potwierdzające prawo własności. Jest to powszechna praktyka, jednak prawo nie stawia takich wymagań. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej. Jej treść powinna zawierać obowiązkowo:

• dane sprzedawcy i kupującego,

• obiekt sprzedaży,

• cenę nieruchomości i pozostałe warunki sprzedaży.

Umowę podpisują obydwie strony w obecności notariusza, który ma obowiązek sprawdzić tożsamość stron i zweryfikować prawną ważność umowy.

Wpis do księgi

Kupujący, po podpisaniu kontraktu, musi dokonać rejestracji nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu. Wniosek powinien zostać złożony w odpowiednim sądzie rejonowym. Sąd sprawdza, czy umowa spełnia wymogi formalne, a jeżeli wszystko jest zgodne z prawem - dokonuje wpisu prawa własności w księgach wieczystych. Opłaty za rejestrację można dokonać w lokalnym banku, przez internet lub bezpośrednio w sądzie.

Istnieje również obowiązek opłacenia podatku od przeniesienia prawa własności, który wynosi 4 proc. wartości kupowanej nieruchomości. Opłata musi zostać dokonana przy wniosku o rejestrację aktu notarialnego. Nie wszystkie akty notarialne wymagają jednak rejestracji. Jeżeli takiego obowiązku nie ma, podatek należy opłacić w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu nieruchomości.

Ważne!

Firmy fińskie udzielają kredytów hipotecznych do 75 proc. wartości nieruchomości. Warunki kredytowe są tu bardzo elastyczne. Średni czas spłaty kredytu wynosi około 20 lat

WAŻNE ADRESY

www.doingbusiness.org/ExploreTopics/RegisteringProperty - pod tym adresem znajdują się wymagania, jakie należy spełnić rejestrując zakupioną nieruchomość