Zakres właściwości sądów wojskowych zostanie rozszerzony o pospolite przestępstwa popełnione przez żołnierzy podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych poza granicami Polski. Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

- Oceniając celowość wprowadzenia nowych podstaw właściwości sądów wojskowych, należy mieć na uwadze rosnącą liczbę polskich jednostek wojskowych przebywających poza granicami kraju, związanych m.in. z uczestnictwem w różnego rodzaju misjach wojskowych - tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomimo częściowego rozszerzenia właściwości sądy wojskowe rozpatrywać będą mniej spraw. Szacuje się, że w przypadku spraw karnych odciążenie będzie sięgać 50 proc., a odnośnie do spraw o wykroczenia nawet 70 proc. Projekt przewiduje bowiem możliwość przekazania sprawy sądowi powszechnemu w razie zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej. Dotyczy to jednak wyłącznie przestępstw popełnionych przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi albo podczas służbowego pobytu za granicą. Sprawę będzie można przekazać sądowi powszechnemu, tylko gdy dobro wymiaru sprawiedliwości się temu nie sprzeciwia.

Projekt przewiduje również, że w sprawie o zbrodnię pokrzywdzony niebędący żołnierzem może skorzystać z uprawnienia do złożenia wniosku o wyznaczenie do składu orzekającego zamiast ławników żołnierzy-ławników odpowiedniego rzędu sądu powszechnego. O nowym prawie pokrzywdzony zostanie poinformowany przez prokuratora wojskowego.

Czynności procesowe dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy będą skuteczne, a sądy, w których wniesiono akt oskarżenia albo wniosek o ukaranie, będą wciąż właściwe.

3228 spraw karnych rozpoznały w 2007 roku sądy garnizonowe i okręgowe

Podstawa prawna

• Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).