Zgodnie z ustawą z czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, dane zbierane dla celów statystycznych są chronione, jednak tajemnica ta może zostać uchylona postanowieniem sądu lub prokuratora.

RPO zwraca uwagę, że "obowiązek statystyczny ustanowiony został ustanowiony niemalże wyłącznie w interesie publicznym, nie zaś w interesie indywidualnym respondenta". W ocenie Rzecznika niebezpieczeństwo wynikające z ujawnienia tajemnicy statystycznej organom wymiaru sprawiedliwości jest znacznie większe, niż płynące z tego korzyści dla interesu publicznego.

Ponadto, zdaniem Rzecznika, nikt nie może zostać przymuszony do dostarczania dowodów przeciwko sobie. Natomiast dane statystyczne, które podejrzany czy oskarżony ma obowiązek przekazać organom statystycznym, mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu w postępowaniu karnym, po zwolnieniu przez prokuraturę lub sąd z tajemnicy statystycznej.