Sędziowie rozpoznawali wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, dotyczący osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

W myśl przepisów ustawy o Policji policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. Z kolei ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji stanowi, iż funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych.

Policyjni związkowcy twierdzili, że szef MSWiA regulując w 2005 r. w rozporządzeniu zasady przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego uprawnionym mundurowym, wykroczył poza dopuszczalne prawem upoważnienie.

Zdaniem wnioskodawców kwestionowany przepis, znosząc w drodze rozporządzenia, ustawowo przyznane emerytom i rencistom prawo do równoważnika za lokal mieszkalny wykroczył poza granice delegacji ustawowej.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tego poglądu i orzekł, że rozporządzenie MSWiA jest zgodne z ustawą z 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz ich rodzin i z konstytucją.

Sędziowie TK potwierdzili, że ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji nie gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego - umożliwia jedynie dalsze korzystanie przez rencistów i emerytów mundurowych na podstawie tej ustawy z mieszkań przyznanych im w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast osoby, które nie użytkują takich mieszkań, mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.