Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy będą mogli zawierać długoterminowe umowy najmu lokali użytkowych na znacznie korzystniejszych zasadach. Wprowadzi je przyjęta wczoraj przez posłów nowelizacja kodeksu cywilnego. Przewiduje ona, że najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż 30 lat będzie poczytywać się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Obowiązujące jeszcze przepisy przewidują, że termin ten może wynosić tylko dziesięć lat.

W praktyce możliwość wypowiedzenia stosunku najmu zawartego pomiędzy przedsiębiorcami zależy od tego, czy mamy do czynienia ze stosunkiem najmu zawartym na czas oznaczony czy nieoznaczony. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych (gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego). Gdy najem jest zawarty na czas nieoznaczony, wykluczone jest ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia bez podania powodów.

Zdaniem posłów z sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, którzy przygotowali projekt nowych przepisów, wyeliminują one sztuczne ograniczenie możliwości zawierania przez przedsiębiorców umów najmu na czas oznaczony przekraczający dziesięć lat, w sytuacji w której zawarcie umowy na czas oznaczony pozwala na zwiększenie trwałości stosunku najmu.

Podstawa prawna

• Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).