Sprawa miała swój początek wraz ze złożeniem do dziekana Okręgowej Izby Radcowskiej w Bydgoszczy wniosku przez skarżącego o udostępnienie orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych za ostatnie trzy lata. Odmowa, którą wydał dziekan, spowodowała wniesienie wniosku przez skarżącego do WSA na bezczynność organu, polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej. W udzielonej odpowiedzi, kierujący Izbą w Bydgoszczy stwierdził, iż ustawa o informacji publicznej nie ma zastosowania do dokumentów znajdujących się w aktach postępowań dyscyplinarnych.

Postanowienie WSA potwierdziło stanowisko dziekana Okręgowej Izby Radcowskiej w Bydgoszczy, który stwierdził, iż nie ma zdolności sądowej. Sąd uznał, że samorząd radców prawnych nie posiada osobowości prawnej. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o radcach prawnych, posiadają ją okręgowe izby radców prawnych, którymi kierują rady okręgowych izby radców prawnych. Jak stwierdził sąd, tylko rada uprawniona jest do reprezentowania okręgowej izby radców prawnych w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Ma ona również wyłączne prawo do jej umocowania.

Z tak przedstawionej interpretacji wynika, iż dziekan nie jest organem okręgowej izby radców prawnych. Może on natomiast wraz z wicedziekanami, sekretarzem, skarbnikiem i członkami stanowić prezydium. Tak ukonstytuowany skład stanowi organ wykonawczy okręgowej rady radców prawnych.
Wyjaśniając zagadnienie, sąd sprecyzował, iż osobowość prawną (co oznacza również zdolność sądową) posiada jedynie okręgowa rada radców prawnych. Wynika z tego, że tylko okręgowa izba radców prawnych jest uprawniona do bycia stroną w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Sąd w Bydgoszczy wskazał ponadto, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, skarga została skierowana przeciwko podmiotowi, którego nie można zaliczyć do kręgu podmiotów z art. 4. Zawarty w nim przepis mówi bowiem o obowiązku udostępniania informacji publicznych przez władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Są to w szczególności organy samorządów gospodarczych i zawodowych.

Podstawa prawna

Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-25, sygn. akt II SAB/Bd 21/14