Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski na własne potrzeby poniższych roślin:
- świeżych owoców do 5 kg
- świeżych warzyw z wyłączeniem bulw ziemniaków do 5 kg
- ciętych roślin ozdobnych - 50 szt.

Na teren Polski możemy również wwieźć jedno drzewko choinkowe oraz 5 sztuk części roślin iglastych.

Jeśli przewóz nie spełnia powyższych warunków ilościowych, rośliny powinny posiadać odpowiednie dokumenty lub być poddane kontroli fitosanitarnej. Najwłaściwszym miejscem do przeprowadzania takiej kontroli przed przewiezieniem do Polski jest miejsce produkcji, ale nie zawsze jest to możliwe. Dlatego kontrola może odbyć się na granicy.

Zgodnie z Dyrektywą Rady 2000/29/EC w przypadku produktów wspólnotowych kontrole te powinny być przeprowadzane obowiązkowo w miejscu produkcji i powinny obejmować wszystkie mające znaczenie rośliny i produkty roślinne tam uprawiane , produkowane, wykorzystywane lub obecne, jak również wykorzystywane do uprawy roślin podłoże uprawowe. Dla zapewnienia skuteczności systemu kontroli wszyscy producenci powinni zostać urzędowo zarejestrowani.

Przed samym przewozem warto też zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przewozu obowiązującymi u przewoźnika, z którego usług będziemy korzystać, np. linii lotniczych.

Część roślin zgodnie z obowiązującym prawem musi być zaopatrzona w odpowiednie dokumenty fitosanitarne (paszporty roślin, etykiety, znakowania) na podstawie urzędowych kontroli zdrowotności wykonywanych w miejscu uprawy lub wytwarzania. O paszporty dla roślin muszą występować przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem handlowym. Jeśli zaś rośliny należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, zezwolenie na ich przewóz obowiązana jest wystąpić również osoba prywatna.

Określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw nienależących do Unii Europejskiej podlegają w punkcie wwozu na granicy Unii Europejskiej granicznej kontroli fitosanitarnej. Ponadto jeśli rośliny są przywożone z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin na terenie Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Celnicy podczas kontroli fitosanitarnej sprawdzają dokumenty towarzyszących przesyłce, kontrolują tożsamość przesyłki oraz zdrowotność towaru. W odniesieniu do przesyłek, które podczas którejkolwiek z tych ocen zostaną uznane za niespełniające wymagań, wydawane są decyzje zakazujące wwozu bądź nakazujące poddanie przesyłki określonym zabiegom.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.

Przeprowadzenie kontroli jest odpłatne.

Do krajów UE zabroniony jest wwóz m. i n.

- nasion ziemniaków
- rośliny gatunków bulwiastych lub stolonowych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia
- gleba i podłoże uprawowe składające się w całości lub w części z ziemi lub stałego materiału organicznego, takiego jak: części roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, z wyjątkiem składającej się wyłącznie z torfu.

Źródło: Departament Służby Celnej, zielonalinia.gov.pl, własne

Oprac. T.J.