zmiana prawa Notariusze mają przechowywać dokumenty przez 20 lat, a następnie przekazywać je do archiwów przy izbach notarialnych.

Przy izbach notarialnych zostaną utworzone archiwa dokumentacji notarialnej, do których będą przekazywane dokumenty wcześniej przez 20 lat przechowywane w kancelariach - przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 z późn. zm.), którą wczoraj przyjął rząd.

Przepisy projektu regulują też sposób powoływania, odwoływania i zawieszania notariuszy. Zaproponowano, aby notariuszem mógł zostać ten, kto ukończył 29 lat, odbył aplikację notarialną, złożył egzamin notarialny, a jako asesor notarialny przepracował co najmniej trzy lata.

Minister sprawiedliwości mógłby odwołać notariusza prawomocnie skazanego za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ubezwłasnowolnionego lub takiego,który stracił pełną zdolność do czynności prawnych. Projekt noweli reguluje również sposób likwidacji kancelarii notarialnej w razie śmierci notariusza lub jego odwołania przez ministra sprawiedliwości. Zaproponowano, aby likwidatora powoływała rada izby notarialnej z notariuszy, emerytowanych notariuszy lub asesorów notarialnych.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl