Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt autopoprawki do znajdującego się już w Sejmie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten złożył jeszcze poprzedni rząd. Jednak, zdaniem ministra Zbigniewa Ziobro, przewidywał on zbyt wąski dostęp do pomocy prawnej dla osób najuboższych.
Autopoprawka resortowa
– Sposób wyłaniania podmiotów świadczących pomoc prawną przewidziany w ministerialnej autopoprawce jest znacznie tańszy niż wskazany w poprzednim projekcie ustawy. Nie będzie w nim miał udziału aparat biurokratyczny – mówi adwokat Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Uważa on, że na wprowadzeniu pomocy przesądowej skorzystają osoby potrzebujące jej oraz kancelarie adwokackie, które mają niewielu klientów. Projekt przewiduje, że z nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym będą mogły skorzystać osoby, które z uwagi na sytuację majątkową nie mogą samodzielnie dochodzić i bronić swoich praw. W ten sposób zostanie uzupełniona instytucja pomocy świadczonej z urzędu przez adwokatów i radców prawnych, przyznawana na etapie sądowym osobom zwolnionym od kosztów sądowych.
Nie tylko porady
W ramach pomocy przesądowej można będzie skorzystać z porady lub informacji prawnej, otrzymać pomoc w opracowaniu pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także dowiedzieć się o tym, jaki podmiot albo organizacja mogą załatwić konkretną sprawę. Resort przewiduje, że pomoc będzie udzielana na wniosek osoby, która ma odpowiednio niski dochód, określony przez przepisy ustawy o pomocy społecznej. Prawo do niej otrzymają również ofiary przemocy w rodzinie, wychowankowie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat, bezdomni, całkowicie niezdolni do pracy, ofiary klęsk żywiołowych, niepełnosprawani w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Natomiast nie można byłoby z niej skorzystać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Powstanie sieć
Projekt autopoprawki przewiduje stworzenie ogólnodostępnej sieci punktów pomocy prawnej wyłanianych w drodze konkursu z organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest świadczenie pomocy prawnej przez adwokatów, radców prawnych i inne osoby upoważnionych do świadczenia pomocy.