Agnieszka J. wystąpiła do Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z wnioskiem o wpis na listę adwokatów. Podniosła, że była asesorem prokuratorskim. Ponadto od listopada 1999 r. do lipca 2004 r. pełniła funkcję prokuratora. Po rozpatrzeniu wniosku ORA w Krakowie odmówiła dokonania wpisu. Powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt K 6/06). Zdaniem organu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2007 r. nr 25 poz. 162) został w całości uchylony wskazanym wyrokiem TK. Podobne stanowisko zajmuje minister sprawiedliwości. Dlatego zdaniem organu zasadna jest odmowa wpisu na listę adwokatów, osoby, która zdała egzamin prokuratorski. Agnieszka J. wniosła odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podniosła w nim, że wspomniany przepis nie został uchylony w całości, a jedynie w pewnym zakresie. Zdaniem Agnieszki J. ORA powinna była dokonać wpisu. Wnioskodawczyni ma bowiem kompetencje do wykonywania zawodu adwokata. NRA podzieliła jednak stanowisko organu pierwszej instancji i odmówiła wpisu. Wnioskodawczyni zaskarżyła uchwałę NRA w sądzie administracyjnym. W skardze podniosła te same argumenty, co w odwołaniu. Dodatkowo wskazała, że z racji trzyletniego wykonywania zawodu prokuratora mogłaby zostać wpisana na listę adwokatów także przed zmianą ustawy Prawo o adwokaturze. WSA w Warszawie uchylił obie uchwały organów. Wskazał, że nie jest to pierwsza tego typu sprawa rozpatrywana przez sąd administracyjny. WSA konsekwentnie stanął na stanowisku, że TK uchylił art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o adwokaturze tylko w zakresie, w jakim stwarza możliwość dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata osób, które po złożeniu wskazanego w nim egzaminu nie legitymują się odpowiednią praktyką w zawodzie prawniczym. Na taką interpretację wskazuje treść tezy piątej wyroku z 19 kwietnia 2006 r. WSA przypomniał, że Trybunał wydaje wyrok zakresowy, w sytuacji gdy dana norma jest tylko w pewnej części niezgodna z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku, TK podniósł konieczność wypełnienia luki prawnej, powstałej w wyniku częściowego uchylenia art. 66 ust. 1 pkt 2. Nie zmienia to jednak faktu, że na organach korporacyjnych ciąży obowiązek badania rękojmi kandydatów do wpisu. W tej konkretnej sprawie ani ORA, ani NRA nie zajęły się w ogóle tą kwestią.
Sygn. akt VI SA/Wa 2224/06