Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie konieczności znowelizowania art. 564 k.p.k., ponieważ zezwala on sądowi na pozostawienie bez dalszego biegu prośby o ułaskawienie. Artykuł 564 par. 1 k.p.k. zezwala na to wówczas, gdy sąd nie znajdzie podstaw do wydania opinii pozytywnej w sprawie prośby o ułaskawienie wniesionej w sprawie, w której orzekał tylko sąd pierwszej instancji. Natomiast art. 564 par. 3 k.p.k. przewiduje tę możliwość wówczas, gdy sąd odwoławczy wydał w sprawie łaski opinię negatywną, a wcześniej zrobił to już sąd pierwszej instancji. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że skoro zgodnie z konstytucją o zastosowaniu prawa łaski decyduje prezydent, to powinien podejmować również decyzje odmowne i musi do niego trafić każda prośba o ułaskawienie. Dlatego – zdaniem rzecznika – w ramach prowadzonych prac nad nowelizacją procedury karnej należy wprowadzić również zmiany do art. 564 k.p.k.