PODATKI

Stopień zaangażowania poszczególnych wspólników w działalność spółki cywilnej i przyczynienia się do powstania zaległości podatkowych nie ma znaczenia dla orzekania o odpowiedzialności wspólników za te zaległości. Odpowiedzialność ta ma bowiem charakter obiektywny, niezależny od zawinienia i jest solidarna. Umową nie można ograniczyć ani ukształtować obowiązku podatkowego. Obowiązek taki kształtowany jest bowiem przepisami ustawy (art. 217 Konstytucji RP) i ma charakter publicznoprawny, a nie prywatnoprawny. Nie można zatem powoływać się na treść umowy celem zwolnienia (lub ograniczenia) się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Umowa spółki ma natomiast znaczenie w stosunkach między wspólnikami i jako podstawa do określenia ich odpowiedzialności wzajemnej.

WSA OLSZTYN SYGN. AKT I SA/Ol 182/06

PRAWO CYWILNE

Dłużnik może zabezpieczyć spłatę długu, m.in. dokonując przewłaszczenia. Wówczas prawo własności przysługujące dłużnikowi zostaje przeniesione na wierzyciela do czasu spłaty długu. Zabezpieczeniem roszczenia o przeniesienie własności jest wpis zastrzeżenia księgi wieczystej, zaś termin jego wykreślenia z księgi wieczystej biegnie od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

SN SYGN. AKT IV CSK 118/07

FUNDACJE

W interesie fundacji, kierującej się statutową zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonymi jej zasobami majątkowymi, leży ograniczenie wydatków i utrzymanie kosztów administracyjnych na jak najniższym poziomie. Czynność prawna fundacji dokonana z naruszeniem przepisów prawa jest nieważna. Zatwierdzenie przez radę fundacji, jak i organ nadzorujący (ministra), sprawozdań finansowych składanych przez zarząd fundacji nie może być poczytane za konkludentne potwierdzenie woli fundatora przyznania nagród członkom zarządu.

S. APEL WARSZAWA SYGN. AKT I ACa 419/04

PRAWO DEWIZOWE

Brak zaświadczenia o niekaralności stanowi dodatkową przesłankę o charakterze formalnym, przesądzającą konieczność uchylenia zezwolenia dewizowego.

NSA SYGN AKT III SA 143/99

OCHGRONA ZDROWIA

Przewidziany w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakaz, odnoszący się również do nieletnich, oraz przewidziana w art. 43 ust. 1 ustawy odpowiedzialność karna za jego naruszenie mają zakres ograniczony i dotyczą działalności podjętej w ramach takich placówek, które zajmują się sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych, a więc jednostek handlowych lub gastronomicznych.

SN SYGN. AKT IV KK 336/07

KARTA NAUCZYCIELA

W upoważnieniu art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela nie mieści się kompetencja organu do cofania dodatku funkcyjnego. Przepis art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela zobowiązujący do określenia wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone bezpośrednio w ustawie lub odrębnych przepisach, jest rozstrzygnięciem otwierającym jedynie możliwość regulowania tą uchwałą innych elementów wynagrodzenia, do których samorząd ma upoważnienie na mocy Karty Nauczyciela lub innych ustaw. Skoro uzyskanie dodatku funkcyjnego uzależnione jest m.in. od sprawowania funkcji wychowawcy klasy, to tylko nauczyciel wykonujący dodatkową (poza nauczaniem określonego przedmiotu) funkcję wychowawcy klasy ma prawo otrzymać dodatek funkcyjny. W przedszkolach nauczyciel wykonuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą łącznie w ramach jednego oddziału przedszkolnego. Charakter wykonywanych przez nauczyciela przedszkolnego czynności wskazuje na to, że czynności te stanowią całość nierozerwalną i sprowadzają się do czynności wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych i nie można uznać, że wykonuje on poza tymi czynnościami dodatkowo inne.

WSA GORZÓW WIELKOPOLSKI SYGN. AKT II SA/Go 580/07