Gdy eksmitowanemu bez prawa do lokalu socjalnego nie przysługuje tytuł prawny do innego, w którym mógłby zamieszkać, a gmina nie ma pomieszczeń tymczasowych, to po sześciomiesięcznym okresie oczekiwania komornik ma obowiązek usunąć dłużnika do noclegowni czy schroniska.

Taka procedura obowiązuje bez względu na osobę dłużnika i sytuację, w jakiej się on znajduje. Gdy jednak w rodzinie są dzieci, wówczas komornik powinien się zwrócić do sądu o umieszczenie ich w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dziecko zostanie więc rozdzielone z rodzicami tylko z powodu warunków mieszkaniowych.

Na takie nierówności w traktowaniu lokatorów zwróciła uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Profesor Irena Lipowicz uważa, że trzeba zmienić przepisy, aby sądy mogły orzekać o uprawnieniach do lokalu socjalnego między innymi wobec kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych, obłożnie chorych, bezrobotnych oraz sprawujących nad nimi opiekę i wspólnie zamieszkałych.