Wojciech Bigaj, radca prawny w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz

Kwestię tę uregulowano w przepisach ustawy – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz 1059). Zgodnie z art. 47 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorstwa mające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Z kolei prezes URE albo zatwierdza taryfę, albo odmawia jej zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że jest niezgodna z przepisami prawa.

Po zakończeniu postępowania taryfowego i zatwierdzeniu taryfy dla gazu i energii elektrycznej prezes URE – w terminie 14 dni od zatwierdzenia – ogłasza taryfę w biuletynie urzędu. Z kolei zatwierdzona taryfa dla ciepła kierowana jest przez prezesa URE do ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym, w ciągu 7 dni od jej zatwierdzenia.

Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje taryfę nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od jej opublikowania przez prezesa URE. Wynika to z art. 47 ust. 4 wspomnianej ustawy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo energetyczne nie ma obowiązku przesłania zatwierdzonej taryfy do odbiorcy. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy, sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia podwyżki. Co istotne, z powyższego przepisu wynika obowiązek powiadomienia odbiorców jedynie o podwyżce cen lub stawek opłat. Ponadto art. 5 ust. 6 prawa energetycznego nakłada obowiązek takiego powiadomienia jedynie na sprzedawcę paliw lub energii. W związku z tym mogą powstać wątpliwości, czy taki obowiązek informacyjny dotyczy również innych przedsiębiorstw energetycznych (przykładowo przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii).