Gruntowna nowelizacja dotyczy ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Wśród kilkuset zmian kluczowych wydaje się kilka. Wszystkie dotyczą funduszy otwartych, czyli tych, które zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa.

Zgromadzenie

Zgodnie ze zmianami miałaby zostać powołana nowa instytucja – zgromadzenie uczestników funduszu inwestycyjnego. Ciało, funkcjonujące trochę na zasadach walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach akcyjnych, podejmowałoby istotne decyzje dotyczące działalności funduszu. 

789 tyle funduszy inwestycyjnych jest zarejestrowanych w Polsce (stan na 14 września 2012 r.)

Prawo udziału w nim objęłoby wszystkich uczestników i każdego z nich indywidualnie należałoby zawiadomić o terminie spotkania. Decyzje zapadałyby większością dwóch trzecich głosów obecnych na danym zgromadzeniu.

Fundusze nie będą musiały tworzyć skrótu prospektu informacyjnego pełnego skomplikowanej terminologii. Zamiast tego zostaną zobligowanie do publikowania w jednym dokumencie „kluczowych informacji dla inwestorów”, w którym przekażą w jasny i zrozumiały sposób najważniejsze fakty mogące pomóc podejmować decyzje inwestycyjne.

Konsolidacje

Zmieni się również procedura dokonywania połączeń funduszy krajowych i transgranicznych, co jest wynikiem procesu ujednolicania w tym zakresie przepisów na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Zdaniem ustawodawcy ma być prościej po to, by zdynamizować procesy konsolidacji funkcjonujących w państwach wspólnoty funduszy inwestycyjnych, które obecnie pod względem wielkości przegrywają ze średnimi funduszami w USA.

Zanim dojedzie do połączenia, konieczne stanie się jednak opracowanie planu tego procesu, w którym zainteresowane fundusze wyjaśnią inwestorom celowość podjęcia takiej decyzji oraz prognozę skutków jej realizacji. Jeśli w przejęciu uczestniczy fundusz z Polski, wymagana będzie zgoda Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgromadzenia uczestników funduszu.

Dopiero potem będzie można przystąpić do procedur konsolidacyjnych. Projekt nowelizacji po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów trafił już do Sejmu.

Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem