Urząd wskazuje, że zgodnie z art. 28 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – dalej pr. bud.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29 – 31 pr. bud.

Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia (budowa małych parterowych obiektów gospodarczych) bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.

3 m jeśli instalacja przekroczy taką wysokość, trzeba uzyskać pozwolenie na jej budowę

W związku z powyższym GUNB wyjaśnia, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pr. bud.

Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

Tym samym mocowanie na obiekcie ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie będzie wymagało dokonania zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekroczy 3 m wysokości.

Spełnienia powyższych obowiązków nie wymaga również montaż ogniw wolnostojących.

Zdaniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W związku z powyższym montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Urząd dodaje, że pamiętać jednak należy, iż instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często przy instalacji dochodzi bowiem do wykonywania robót na obiekcie (dochodzi do ingerencji w obiekt).

Taką sytuację należy już zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego. A w takim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.