Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmiany kodeksu postępowania karnego, dzięki któremu możliwe będzie na terenie państw członkowskich UE dokonanie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa bezpośrednio na podstawie orzeczeń sądów innych państw.

Szybsza procedura

Projekt dostosowuje polskie postępowanie karne do regulacji europejskich.

- Łatwiejsze będzie odzyskiwanie korzyści z przestępstwa, gdy oskarżony, a częściej skazany posiada mienie, majątek lub osiąga dochody w innym państwie - mówi sędzia Rafał Kierzynka, współautor projektu.

Obecnie obowiązująca procedura wykonania orzeczenia państwa obcego w Polsce jest bowiem długotrwała.

- Teraz, jeżeli państwo złoży wniosek o konfiskatę na terenie naszego kraju, minister sprawiedliwości zwraca się do sądu o wydanie postanowienia dopuszczającego przyjęcie orzeczenia do wykonania. Później sąd określa kwalifikację prawną oraz karę i środek podlegający wykonaniu - tłumaczy sędzia Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Innymi słowy następuje przekształcenie orzeczenia obcego państwa w orzeczenie sądu polskiego. Projekt nakłada obowiązek wykonywania orzeczeń innych państw na polskie sądy rejonowe, w okręgu których skazany posiada mienie lub osiąga dochody albo stale lub czasowo przebywa - tłumaczy sędzia.

Polska też zyska

Projekt zawiera także regulacje, dzięki którym sądy polskie będą mogły zwracać się do sądów innych państw członkowskich UE o bezpośrednie wykonanie orzeczeń dotyczących przepadku przedmiotów z przestępstwa.

- Sąd polski będzie mógł wystąpić o wykonanie przepadku do równoważnego sądu w innym kraju członkowskim wobec oskarżonego czy skazanego polskim wyrokiem człowieka, jeżeli dowie się, że osoba ta ma jakieś dochody lub majątek w innym państwie członkowskim. Sąd ten nie będzie miał możliwości odmówić wykonania takiej czynności - tłumaczy sędzia Kierzynka.

Projekt przewiduje, że określona część przepadków wykonywanych za granicą na podstawie orzeczeń sądów polskich przekazywana ma być stronie polskiej.

- Organ państwa członkowskiego będzie zobowiązany do wpłaty na rachunek sądu polskiego, który wydał orzeczenie o konfiskacie, połowę kwoty uzyskanej tytułem wykonania konfiskaty. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy kwota ta przewyższy równowartość 10 tys. euro - wyjaśnia sędzia Różycki.

Współpraca PAWEŁ BEDNARSKI