Nowelizacja dostosowuje przepisy k.k.s. do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W maju 2010 r. uznał on, że niezgody z Konstytucją jest art. 119 par. 3 k.k.s. w zakresie, w jakim zakłada on dwuletni termin wytoczenia powództwa o roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Termin ten jest liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów. Powództwo przysługuje osobie roszczącej sobie prawo do przedmiotów objętych sądowym orzeczeniem przepadku, która nie zgłosiła interwencji w postępowaniu karno-skarbowym z przyczyn od siebie niezależnych.

Zgodnie z nowymi przepisami roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia wygaśnie, jeżeli powództwa nie wytoczono w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym powód dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o przepadku przedmiotów, nie później, niż przed upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.