Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska po raz kolejny uchybiła zobowiązaniom, jakie nakłada na nią unijne prawo. Tym razem nie ustanowiła w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do implementacji Dyrektywy Rady 2004/113/WE. Przewiduje ona zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.

Państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzenia w życie przepisów transponujących dyrektywę do 21 grudnia 2007 r. i niezwłocznego przekazania treści tych przepisów komisji. W trakcie postępowania polski rząd usprawiedliwiał się, że niektóre przepisy dyrektywy mają już odpowiedniki w istniejących przepisach krajowych. Sprawę przed trybunałem zainicjowała Komisja Europejska.

Podstawa

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 marca 2011 r. w sprawie C-326/09