W połowie marca wejdzie w życie uchwalona 5 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy – Prawo wodne, która wdraża przepisy prawa unijnego w zakresie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Podstawowym celem zmian jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powodzi, związanych z nią strat w gospodarce i szkód w środowisku naturalnym. Chodzi też o stworzenie rozwiązań, których zastosowanie skutecznie ograniczy zabudowę terenów zagrożonych powodzią, np. okolic wałów przeciwpowodziowych. Nowela wprowadza szereg obowiązków nie tylko na organy rządowe odpowiedzialne za krajową gospodarkę wodną. Ochrona przed powodzią będzie także zadaniem jednostek samorządów terytorialnych.

Unijne wzorce

Nowelizacja prawa wodnego wprowadza do krajowych przepisów unijny model ochrony przed powodzią. System został ujęty w nowym dziale Va. Ochrona przed powodzią będzie prowadzona z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Najpierw będzie musiała zostać przygotowana wstępna ocena ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy. Zadanie to będzie spoczywać na prezesie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), który po sporządzeniu projektu przekaże go do zaopiniowania wojewodom oraz marszałkom województw. Dokument będzie wskazywał obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i będzie zawierał wiele cennych informacji, takich jak mapy obszarów dorzeczy, opis powodzi historycznych czy ocenę przyszłych, potencjalnych negatywnych skutków powodzi.