STAN FAKTYCZNY

Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę Nr LIV/291/10 w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu jarocińskiego kategorii drogi powiatowej. Na jej podstawie radni zadecydowali, że od początku 2011 r. ul. Węglowa o długości 900 m nie będzie już zaliczana do kategorii drogi powiatowej. Uchwałę tę organ stanowiący powiatu podjął na podstawie art. 10 ust. 1,2,3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.

Analiza przedmiotowej uchwały w ocenie wojewody pozwala na stwierdzenie, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Jak wynika z uchwały, została ona podjęta na sesji powiatu Rady Powiatu Jarocińskiego 28 października 2010 r. Tymczasem zgodnie z przywołanym wyżej art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zarówno pozbawienie, jak i zaliczenie drogi do danej kategorii musi być dokonane do końca trzeciego kwartału danego roku, tj. do 30 września z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku następnego.

Wskazany w ustawie termin określający granicę czasową, w której organ pozbawiający drogę danej kategorii i organ zaliczający drogę do danej kategorii powinny wykonać swoją kompetencję, jest terminem nieprzekraczalnym. Oznacza to, że upływ tego terminu uniemożliwia właściwym organom podjęcie stosownej uchwały w danym roku kalendarzowym. Wobec tego Rada Powiatu Jarocińskiego, chcąc pozbawić określoną drogę kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2011 r., powinna to uczynić do dnia 30 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 3 grudnia 2010 r. KN.I-2.0911- 377 /10