Maksymalnie na osiem godzin będzie można założyć kaftan bezpieczeństwa lub zastosować pas obezwładniający wobec nieletniego umieszczonego np. w zakładzie poprawczym – to jedna ze zmian, jakie zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wczoraj projekt został przyjęty przez rząd.

Planowane zmiany mają na celu dookreślenie zasad stosowania przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach wychowawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem rozporządzenia, uznało, że personel takich ośrodków musi mieć prawo do użycia siły fizycznej wobec agresywnych wychowanków. Dlatego też w projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym dopuszcza się stosowanie technik obronnych i technik transportowych. Ponadto personel będzie mógł stosować techniki ataku, ale tylko w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne, lub innych osób.

Kolejna ważna zmiana wprowadza obowiązek monitorowania izb izolacyjnych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zdaniem resortu przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa, gdyż istnieje zagrożenie, że nieletni mogą w takich pomieszczeniach podejmować próby samobójcze lub dokonywać samookaleczenia. Co więcej, pracownicy ośrodków będą mieli obowiązek kontrolowania izb izolacyjnych nie rzadziej niż co 15 minut.

Projektowane zmiany mają także zagwarantować przestrzeganie praw nieletnich umieszczonych w ośrodkach wychowawczych. Resort chce to osiągnąć m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku odnotowywania w rejestrze przypadków zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz czasu stosowania tych środków. Dodatkowo rozporządzenie skróci czas na zawiadomienie organów o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego z dotychczasowych 72 godzin do 24 godzin. Ponadto nieletni będzie musiał być poinformowany przez personel o przysługującym mu prawie wniesienia skargi na zastosowany wobec niego środek przymusu bezpośredniego.