Częściowa próba w kierunku uregulowania stosunku przydziału lokalu funkcyjnego oraz stosunku najmu dotyczącego tego samego lokalu została podjęta poprzez dodanie w art. 95 ustawy o policji ust. 3a. Przepis ten przewiduje, że decyzję o opróżnieniu lokalu funkcyjnego wydaje się także wówczas, gdy właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny dotyczący lokalu. Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2008 r., sygn. akt K 7/07, który rozstrzygnął tylko wpływ wypowiedzenia stosunku najmu na stosunek przydziału, nie uregulował natomiast sytuacji odwrotnej, tj. wpływu ustania stosunku przydziału na stosunek najmu.

Na mieszkania dla policjantów przeznacza się lokale znajdujące się w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów. Na stosunek administracyjnoprawny wynikający z decyzji o przydziale policjantowi lokalu funkcyjnego nakłada się bardzo często stosunek cywilnoprawny, tj. najem. Wynika to stąd, że w następstwie komunalizacji dokonanej w 1990 r. wiele budynków, w których znajdowały się lokale będące w dyspozycji organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, stało się mieniem gmin. Dążąc do uregulowania zasad korzystania z tych pomieszczeń, gminy zawierały z najemcami standardowe umowy najmu lokalu. Doprowadziło to do sytuacji, w której policjanci i ich rodziny korzystali z lokali służbowych na podstawie dwóch stosunków prawnych: administracyjnoprawnego stosunku przydziału lokalu oraz cywilnoprawnego stosunku najmu. Zrodziło to zasadniczy problem, jak ustanie jednego z tych stosunków wpływa na byt drugiego. W wymiarze praktycznym sprowadza się przede wszystkim do odpowiedzi na pytanie, czy członkowie rodziny zmarłego policjanta lub policyjnego emeryta mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu będącego w dyspozycji policji.

Obecnie obowiązująca ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego stanowi, że do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, jak również do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych służby więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub szefa Agencji Wywiadu jej postanowienia znajdują zastosowanie, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że w takiej sytuacji wstąpienie osób najbliższych w stosunek najmu po osobie najbliższej jest uregulowane w art. 691 kodeksu cywilnego, który został ponownie dodany właśnie ową ustawą. Zgodnie z nim w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli osoby te stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Należy więc uznać, że obecnie w razie śmierci policjanta lub policyjnego emeryta, któremu taki lokal przydzielono decyzją administracyjną organów policji i z którym jednocześnie zawarto umowę najmu lokalu, prawo do lokalu funkcyjnego przysługuje wyłącznie członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach. Przysługuje ono do czasu przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego, nie krócej niż na czas posiadania uprawnień do policyjnej renty rodzinnej.