Gminna komisja wyborcza skreśla kandydata z listy kandydatów, jeśli w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta uczestniczy dwóch kandydatów i w dniu głosowania okaże się, że jeden z kandydatów wycofa swoją zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze. W tym celu gminna komisja wyborcza podejmuje stosowną uchwałę o skreśleniu kandydata, którą niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości i przekazuje wszystkim obwodowym komisjom wyborczym oraz komisarzowi wyborczemu. Jeśli zaistnieje powyższy przypadek, głosowanie zostaje odroczone o dalsze 14 dni. W związku z tym komisja wyborcza podejmuje w tym celu uchwałę, w której podawany jest termin ponownego głosowania. Następnie muszą zostać podjęte skuteczne działania, które będą miałby na celu upowszechnienie treści uchwały. Następuje to przy wykorzystaniu dostępnych środków przekazu. Po czym obwodowe komisje wyborcze po otrzymaniu uchwały gminnej komisji wyborczej muszą podjąć uchwałę o zakończeniu głosowania i nieustaleniu wyników głosowania. Oznacza to, że oddane głosy zostaną uznane za niebyłe. Podjętą uchwałę obwodowa komisja wyborcza wywiesza w lokalu wyborczym, w miejscu, które jest dostępne dla wszystkich wyborców.

Jeśli w ponownym głosowaniu może brać udział tylko jeden kandydat, który ponadto w dniu wyborów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, gminna komisja wyborcza w takim przypadku skreśli kandydata z listy kandydatów. Musi w tym celu podjąć stosowną uchwałę. W takiej sytuacji wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta zostanie dokonany przez radę gminy. Uchwała komisji musi również zostać podana do publicznej wiadomości, przekazana wszystkim obwodowym komisjom wyborczym oraz komisarzowi wyborczemu. Ponadto muszą zostać podjęte działania mające na celu upowszechnienie treści uchwały na terenie gminy. Obwodowe komisje wyborcze po otrzymaniu uchwały gminnej komisji wyborczej podejmują uchwałę o zakończeniu głosowania i nieustaleniu wyników głosowania.

PRZYKŁAD

Obowiązki obwodowych komisji wyborczych podczas głosowania

Jeśli powyższe uchwały zostaną podjęte, obwodowe komisje wyborcze mają obowiązek starannego zapakowania kart do głosowania w pakiet i opisania go. Pozostałą dokumentację, np. protokoły posiedzeń, uchwały, komisja pakuje w drugą paczkę. Przewodniczący przekazuje w depozyt wójtowi wszystkie paczki z dokumentami oraz pieczęć komisji.