Rzecznik praw dziecka (RPD) zyska więcej uprawnień. Będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnosić skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rzeczniku praw dziecka, która jutro wchodzi w życie.

Rzecznik będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach z wniosku rzecznika praw obywatelskich (RPO) lub w sprawach ze skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka. RPO będzie miał obowiązek informować rzecznika praw dziecka o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących praw dzieci.

Rzecznik będzie mógł też wnosić skargi kasacyjne od prawomocnych wyroków. Będzie także mógł występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka.

– Rzecznik praw dziecka i RPO będą współpracować. Nie ma mowy o jakiejkolwiek podległości czy nadrzędności między nimi. To są dwie równoważne instytucje – przekonuje Magdalena Kochan (PO), przewodnicząca podkomisji, która pracowała nad projektem.

Według niej RPD musi mieć te same instrumenty co RPO. W przeciwnym razie jest lekceważony przez organy państwa.

– Rzeczywiście RPO jest silniej umocowany w konstytucji. W przypadku RPD konstytucja odsyła do ustawy. Niemniej obie te instytucje mają rangę konstytucyjną – mówi Magdalena Kochan.

Uprawnienia rzecznika praw dziecka

● może żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi

● może żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa

● może zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi

● może wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia