Obecnie przedsiębiorcy nie ograniczają się do tradycyjnych metod reklamowania swoich usług lub towarów. Coraz popularniejszy staje się tzw. marketing szeptany, który polega na rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem m.in. forów internetowych czy portali społecznościowych. Informacje te muszą być prawdziwe. W przeciwnym przypadku będziemy mieć do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji i przestępstwem.

Powództwo cywilne

Firmę, która została pomówiona, chroni zarówno prawo cywilne, jak i kodeks karny. Tego typu działanie można zaliczyć do czynów nieuczciwej konkurencji. Jedną z jego postaci jest właśnie rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Informacje te mogą dotyczyć w szczególności osób kierujących firmą, wytwarzanych przez nią towarów, świadczonych usług, stosowanych cen czy sytuacji gospodarczej albo prawnej przedsiębiorstwa.

Jeżeli firma padła ofiarą tego typu czarnego marketingu, może złożyć powództwo do sądu powszechnego. Pokrzywdzony przedsiębiorca może wówczas żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody czy zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

Pomawiany przedsiębiorca może także złożyć zawiadomienie na policję.

Odpowiedzialność karna

Osoba oczerniająca daną firmę musi bowiem liczyć się z tym, że poniesie odpowiedzialność karną. Pomawianie na forach internetowych może bowiem zostać zakwalifikowane także jako przestępstwo, o którym mowa w art. 212 par. 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem osoba, która za pomocą środków masowego komunikowania pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania, popełnia przestępstwo. Taki czyn zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

PRZYKŁAD

Nieprawdziwa informacja godzi w renomę firmy

Rozsyłanie do kontrahentów danej firmy pism, które zawierają nieprawdziwe informacje na jej temat, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacja nieprawdziwa lub jedynie częściowo prawdziwa godzi bowiem w renomę przedsiębiorcy. Pejoratywne przedstawienie firmy jej kontrahentom prowadzi do deprecjacji pozycji rynkowej oczernionego przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

Art. 212 par. 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).