Senatorowie proponują nowelizację sześciu ustaw: o wyborze prezydenta, o referendum lokalnym, o referendum ogólnokrajowym, ordynacji samorządowej, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, oraz ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Projekt trafił już do Sejmu.

Zmiany proponowane przez senatorów dotyczą procesów w trybie wyborczym prowadzonych podczas kampanii wyborczych. Obecnie, jeśli np. kandydat na posła uważa, że na jego temat rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje, ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie zakazu ich rozpowszechniania, przepadku materiałów wyborczych zawierających kłamliwe informacje, nakazanie ich sprostowania, nakazanie publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste oraz nakazanie przeproszenia za naruszenie dóbr osobistych.

Sąd okręgowy ma 24 godziny na rozpoznanie takiego wniosku. Od decyzji sądu przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego, który ma również 24 godziny na wydanie decyzji. Te zapisy się nie zmieniają.

Nowy zapis ma zwiększyć czytelność i jasność

Z ordynacji wyborczych i ustaw o referendum wykreślone ma być natomiast zdanie: "Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje środek prawny i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu". Zastąpi je zapis: "Od postanowienia sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje".

Nowy zapis ma zwiększyć czytelność i jasność, jeśli chodzi o możliwość wznowienia postępowania, już niezależnie od kampanii wyborczej, jeśli orzeczenie sądu budzi wątpliwości.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ze względu na szybkość podejmowanych decyzji w procesach wyborczych może niekiedy dojść do poważnego naruszenia zasady prawdy materialnej, dlatego każdy powinien mieć prawo do wznowienia postępowania.