Janusz Palikot może jest politycznym pajacem, ale są sprawy, w których okazał się siłą napędową PO. Stworzona przez niego komisja Przyjazne Państwo przygotowała 70 ustaw. Pół setki kolejnych czeka na rozpatrzenie. Gdyby mierzyć polityków według tego, ile faktycznie udało im się osiągnąć, to liderzy PO mieliby powody do obaw.

Bo teraz Palikot zaczyna najpoważniejszą grę w politycznej karierze. Wczoraj od pogróżek o utworzeniu własnej partii przeszedł do czynów i stworzył Ruch Poparcia Palikota. Jeśli zostanie wyrzucony z partii, będzie miał gotowe zaplecze. Za taki krok inny polityk PO pewnie musiałby żegnać się z partyjnymi kolegami, bo wcześniej decydowały o tym mniejsze przewiny. Jednak lubelskiemu posłowi włos z głowy nie spadł, przynajmniej na razie.

Komisja Przyjazne Państwo przygotowuje 12 projektów ustaw, którymi jesienią zajmie się Sejm. Pakiet uzupełnia przede wszystkim rządową część ustaw deregulacyjnych. I ma ułatwić życie przedsiębiorcom.

Ofensywa jesienna w wydaniu Przyjaznego Państwa to żadna rewolucja, tylko efekt żmudnej pracy u podstaw. To punktowe zmiany usuwające niedogodności czy pojedyncze absurdy w prawie. Zmiany dotyczą wielu dziedzin, od prawa pracy poczynając, przez procedury administracyjne i podatki, na obrocie bronią i amunicją kończąc.

1 Kodeks wykroczeń – posłowie proponują surowsze kary za nielegalny handel poza miejscami wyznaczonymi. Nielegalny handlarz będzie mógł stracić cały towar. Ten przepis ma zwalczać nieuczciwą konkurencję i ograniczyć obrót kradzionymi towarami. Wyjątkiem ma być sprzedaż grzybów, owoców leśnych i płodów rolnych poza granicami miasta.

2 Kodeks pracy – likwidacja absurdalnego przepisu nakazującego pracownikowi przeprowadzanie kolejnych badań wstępnych, nawet jeśli pracodawca ponownie zatrudnia go na to samo stanowisko po kilku dniach.

3 Ustawa o PIT – doprecyzowanie przepisów dotyczących składania wniosków przez małżonków o wspólnym opodatkowaniu, definiowania osób samotnie wychowujących dzieci, kursów walutowych i ulg podatkowych.

4 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i ordynacja podatkowa – sprecyzowanie warunków, w jakich organy administracji publicznej i podatkowe mogą wezwać do stawienia się obywatela w urzędzie: tylko wówczas, gdy informacji nie da się zdobyć inną drogą, i tak, by nie utrudniać życia obywatelowi.

5 KPA, ordynacja podatkowa – zmiana ma dać większą przejrzystość wydawanych przez urzędników decyzji i możliwość ich kontroli. Do spraw rozstrzyganych przez urzędy będzie dołączana tzw. metryka. Mają być w niej odnotowane wszelkie urzędnicze decyzje, opinie i wykładnia zastosowanych w danej sprawie przepisów.

6 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą zobowiązane do prowadzenia szczegółowej ewidencji i rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją i budową, tak by lokatorzy nie byli w nieuprawniony sposób obciążani kosztami budowy.

7 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ustanowienie grzywny dla urzędu, który wykazał się bezczynnością w załatwianiu sprawy obywatela. Przepis ma przeciwdziałać przewlekłości postępowań w urzędach. Jeśli sąd uzna, że naruszone zostało prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, to będzie mógł nie tylko nakazać zajęcie się sprawą, ale od razu ukarać urząd.

8 Ustawa o VAT – upraszcza przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT dla osób spoza UE

9 Kodeks postępowania cywilnego – ma wzmocnić pozycję wierzyciela wobec dłużnika. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu zabezpieczeń wierzytelności (o gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową, akredytację bankową lub poręczenie banku), na których podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty. Uszczelnienie przepisu sprowokował proceder niepłacenia podwykonawcom, drobnym i średnim firmom, przez dużych inwestorów budowlanych.

10 Ustawa o broni i amunicji – całkowicie nowa ustawa dopasowująca prawo polskie do unijnego, precyzująca kryteria udzielania pozwoleń na broń i uprawniająca do wydawania pozwoleń komendantów powiatowych zamiast jak do tej pory wojewódzkich.

11 Nowelizacja ustawy o pracownikach urzędów państwowych – znosi bezwzględny zakaz zatrudniania w administracji państwowej kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8 w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Teraz matki będą pracować, o ile wyrażą na to zgodę.