Jeżeli przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, nie podda odzyskowi i recyklingowi wymaganej ilości puszek aluminiowych, plastikowych butelek czy kartonów, to zapłaci za każdy brakujący kilogram nie więcej niż 4,35 zł.

Wynika to z projektu obwieszczenia ministra środowiska w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011.

W przypadku olejów, np. silnikowych maksymalna stawka wyniesie 2,91 zł za każdy kilogram. Natomiast za niewykonanie recyklingu i odzysku opon stawka wyniesie także 2,91 zł za kilogram.

W przypadku opon nieregenerowanych, które nie są bieżnikowane, stawka wyniesie 11,62 zł za 1 kg.

Obwieszczenie to podaje do wiadomości ich dopuszczalną maksymalną wysokość stawek opłat produktowych. Szczegółowe stawki dla poszczególnych opakowań i produktów zostaną podane w innym rozporządzeniu.

Zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej opłaty produktowe przedsiębiorcy muszą naliczać, jeżeli nie osiągnęli odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku.

Przykładowo dla opakowań z aluminium minimalny próg recyklingu wynosi 40 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek. Za każdy brakujący kilogram do tego progu trzeba uiszczać opłatę. Odpowiednią kwotę wpłaca się na konto urzędu marszałkowskiego do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.