STAN FAKTYCZNY

Uchwałą nr 1022/XLI/2010 Rada Miasta Lublin określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W par. 1 ust. 1 pkt 3 uchwała przewidywała, że przedsiębiorca starający się o zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. Dodatkowo radni określili, że przedsiębiorca jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych został zobowiązany do posiadania środków niezbędnych do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem. Z kolei przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schroniska zobowiązany został do zapewnienia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej

Z UZASADNIENIA

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 z późn.zm.) podjęcie działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Zdaniem wojewody z powołanych przepisów wynika, że wpis do rejestru uzyskuje podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie na przykład prowadzenia schronisk. Oznacza to, że określony w uchwale wymóg wpisu jest niemożliwym do spełnienia dla przedsiębiorców dopiero ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem organu nadzoru przedstawiona argumentacja odnosi się także do pozostałych zakwestionowanych przepisów uchwały, w których organ stanowiący gminy zobowiązał przedsiębiorców do spełnienia warunków określonych przepisami odrębnymi. Warunki unormowane kompleksowo w tych przepisach dotyczą bowiem przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie i prowadzą na jego podstawie działalność gospodarczą.

Dodatkowo zdaniem organu nadzoru zakwestionowana w części uchwała wydana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że w stanowieniu aktów prawa miejscowego organy samorządu terytorialnego związane są ramami stworzonymi przez ustawy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 28 maja 2010 r. NK.II.0911/183/10