Zgodnie z postanowieniami art. 345 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczeń. Możliwość taka jest jednak przedmiotem istotnych ograniczeń. Przede wszystkim wartość finansowania lub zabezpieczeń udzielanych przez spółkę nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony specjalne w tym celu z zysku lub innych kapitałów utworzonych w przeszłości z zysku przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 345 par. 4 k.s.h.). W zamian za udzielenie finansowania lub ustanowienie zabezpieczeń dla finansowania nabycia akcji spółka powinna otrzymać odpowiednie wynagrodzenie (tzw. godziwą cenę). Udzielenie finansowania lub zabezpieczeń musi być także zatwierdzone przed jego udzieleniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała zgromadzenia podejmowana jest po przedstawieniu przez zarząd spółki odpowiedniego sprawozdania, przedstawiającego przyczyny lub cel finansowania, interes spółki w finansowaniu, warunki finansowania, wpływ finansowania na ryzyko w zakresie płynności finansowej i wypłacalności spółki oraz cenę, po jakiej nabywane będą akcje spółki.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kodeks nie zawiera podobnych przepisów. Oznacza to, że spółki te mogą bez ograniczeń wskazanych w art. 345 k.s.h. finansować lub zabezpieczać finansowania nabywania ich udziałów. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku takie działanie musi być oceniane z punktu widzenia interesów spółki, a nie interesu jej wspólników. Przy braku w prawie polskim odpowiednich przepisów holdingowych, które pozwalałyby zarządowi spółki kierować się nie tylko interesem spółki, ale także grupy kapitałowej, do której należy spółka, odpowiednie uzasadnienie dla udzielenia finansowania lub zabezpieczenia finansowania może być niejednokrotnie problematyczne.

not. kt