Od 14 sierpnia 2010 r. obowiązują nowe procedury weryfikacji potencjalnych nabywców znacznych pakietów akcji banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zapobiegać powstawaniu niepożądanej struktury akcjonariatu, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na ostrożne i stabilne zarządzanie instytucją finansową.

Zgodnie z nowymi przepisami inwestor zamierzający nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji w liczbie, która zapewnia osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 proc., 20 proc., jednej trzeciej lub 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym instytucji, będzie musiał każdorazowo zawiadomić o tym KNF. Podobny obowiązek będzie miał każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób chce sobie zapewnić pozycję dominującą w spółce (np. dzięki uzyskaniu uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków zarządu banku).

Komisja ma prawo sprzeciwić się planowanemu nabyciu pakietu akcji lub uzyskaniu dominacji nad instytucją finansową w ściśle określonych w ustawie sytuacjach. W przypadku banków taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli inwestor nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub wymaganych dokumentów. Decyzję w przedmiocie sprzeciwu KNF doręczy w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

W razie nabycia lub objęcia akcji lub uzyskania statusu podmiotu dominującego instytucji finansowej Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na inwestora sankcje. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w razie wydania zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego w krajowym zakładzie ubezpieczeń i nakazania zbycia akcji. Jeśli akcjonariusz w wyznaczonym terminie nie podporządkuje się tym zaleceniom, zapłaci nawet do 10 mln zł kary. Możliwe jest także ustanowienie zarządu komisarycznego lub cofnięcie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

1 mln zł kary grozi akcjonariuszowi domu maklerskiego, jeśli nie dokona zbycia akcji w terminie wyznaczonym przez KNF