KOMPETENCJE ORGANÓW

Odwołanie przez ministra finansów naczelnika urzędu skarbowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który jest radnym rady miasta, nie wymaga zgody tej rady (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. w związku z art. 5 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1246 z późn. zm.).

SN SYGN. AKT III PZP 2/07

ULGI PODATKOWE

Brak jest podstaw, aby inaczej interpretować znaczeniową treść pojęcia użytego w treści art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wycofanie oszczędności przez podatnika i przeznaczenie tychże środków na blokadę bankową stanowiącą przejściowe zabezpieczenie dla uzyskania kredytu kontraktowego nie jest spełnieniem celu określonego w powołanym art. 8 ust. 2. W związku z tym podatnicy byli zobowiązani do wypełnienia dyspozycji art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym wycofano oszczędności z kasy mieszkaniowej, kwoty poprzednio odliczonej z tego tytułu.

NSA SYGN. AKT II FSK 580/05

PRAWO CYWILNE

Wkład zgromadzony na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej, jak i premia gwarancyjna należna posiadaczowi książeczki nie podlegają waloryzacji na podstawie art. 3581 par. 2 k.c.

SN SYGN. AKT III CK 101/03

OCHRONA ŚRODOWISKA

W świetle regulacji ustawy - Prawo ochrony środowiska interes indywidualny podmiotów narażonych na określone uciążliwości, na skutek naruszenia wymagań ochrony środowiska, chroniony jest właściwymi roszczeniami, które mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi (patrz m.in. art. 323 w tytule VI dziale I ustawy - Prawo ochrony środowiska). Regułą jest natomiast, iż środki administracyjne, jako podejmowane w interesie publicznym, są stosowane z urzędu, co potwierdza treść art. 375 w tytule VI dziale III ustawy - Prawo ochrony środowiska, jak i m.in. art. 95 ust. 3, art. 108 ust. 3, art. 150 ust. 4 i in. ustawy.

W przypadku przekazywania spraw na zasadzie art. 243 k.p.a. wyłączona jest droga instancyjnej kontroli prawidłowości działania organów administracji publicznej.

WSA WARSZAWA SYGN. AKT IV SA/Wa 739/06

PRAWO PRACY

Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej korzystają z prawa do przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 par. 1 k.p.), wobec czego określenie dodatkowe dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1291 par. 1 kodeksu pracy, użyte w art. 32h ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, po uchyleniu art. 1291 k.p. ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 28, poz. 301), należy rozumieć jako dni wolne od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym.

SN SYGN. AKT I PZP 6/07

PRAWO BANKOWE

Przepis art. 106b ust. 2 prawa bankowego ma charakter gwarancyjny i stanowi lex specialis względem unormowań dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej w procesie karnym. Wymaga on od wnioskodawcy wykazania okoliczności uzasadniających potrzebę udostępnienia mu informacji na tyle ważkich, by uzasadniały odstąpienie od zachowania tajemnicy bankowej, jaką prawo zapewnia każdemu posiadaczowi konta. Zgodę na ujawnienie danych objętych tajemnicą bankową można udzielić, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów toczącego się postępowania, i gdy brak jest możliwości dokonania ustaleń w oparciu o dostępne dowody. Skoro prokurator nie wyczerpał tych możliwości, słusznie odmówiono tej zgody.

S. APEL. KRAKÓW SYGN. AKT II AKz 134/07