STAN FAKTYCZNY: Rady gminy na mocy swojej uchwały przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki w jednej z miejscowości stanowiącej tereny zamknięte. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 24 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

Jak wynika z tych przepisów, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały, o której mowa, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Odpowiednie organy, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt studium albo projekt planu miejscowego w przypadku, w którym właściwe organy nie określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić, albo nie powołają podstawy prawnej uzasadniającej ich określenie.

Z UZASADNIENIA: W ocenie wojewody wprowadzenie ustaleń planistycznych na obszarze zamkniętym pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Artykuł 14 ust. 6 ustawy jednoznacznie wyklucza możliwość sporządzania planów miejscowych dla terenów zamkniętych. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych zaś ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy, o czym stanowi art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. W przypadku działki, którą rada gminy objęła uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, właściwy był minister infrastruktury, który odpowiednią decyzją uznał przedmiotową nieruchomość za teren zamknięty.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 20 maja 2009 r. nr WN.I 2-0911- 192/09