Czasami dla potrzeb inwestycji konieczne jest usunięcie drzew – np. aby móc wybudować siedzibę firmy czy parking. Na to trzeba mieć jednak zgodę. Należy także wnieść opłaty, których wysokość zależy od rodzaju drzewa i jego obwodu.

Konieczny wniosek

Zgodę na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek w takiej sprawie należy złożyć w wydziale ochrony środowiska lub biurze obsługi interesanta w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której planowana jest wycinka.

Jeżeli teren nieruchomości wpisany jest do rejestru zabytków, zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody zgodę wydaje odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.

We wniosku trzeba podać imię, nazwisko i adres. Należy podać nazwę firmy oraz siedzibę. Trzeba załączyć także tytuł prawny władania nieruchomością. W przypadku, gdy składający wniosek nie jest właścicielem nieruchomości, trzeba dołączyć także zgodę właściciela na przewidywane działania związane z usunięciem drzew lub krzewów.

We wniosku należy podać nazwy gatunków drzew lub krzewów, które mają zostać usunięte. Trzeba poinformować także o przeznaczeniu danego terenu. Przedsiębiorca musi również uzasadnić przyczynę wykarczowania danego terenu oraz podać termin planowanego usunięcia drzew lub krzewów. W przypadku drzew podaje się także obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Przy usuwaniu krzewów należy podać wielkość powierzchni, z której zostaną one usunięte.

Terminy dla urzędów

Przepisy określają, że urząd ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku. W sprawach bardziej skomplikowanych urzędy mogą jednak wydłużyć czas na rozpatrzenie wniosku o kolejne 30 dni.

Od daty otrzymania zgody na usunięcie drzew lub krzewów trzeba w ciągu 14 dni uiścić opłaty za wycinkę. W przypadku nieterminowego dokonania opłaty pobierane są odsetki.

Jeśli wydane zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów w inne miejsce, termin uiszczenia opłaty za wycięcie drzew może zostać odroczony przez urzędników. Okres odroczenia wynosi maksymalnie trzy lata. W takim przypadku, gdy drzewa były przesadzone opłata może zostać umorzona, jeżeli po trzech latach drzewa nadal będą żyły. Tak samo jest w przypadku, gdy w zamian za wycinane drzewa zostały posadzone nowe i się przyjęły.

Opłaty za wycięcie

Za usunięcie drzew lub krzewów trzeba zapłacić nawet wtedy, gdy usuwa się je z własnego terenu. Ich wysokość nalicza i pobiera urząd, który wydaje zezwolenia. W przypadku usunięcia drzewa wysokość opłaty zależy od obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i jego gatunku. Z opłat zwolnione są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które uzyskały zezwolenie na wycinkę.

Przy obliczaniu należnej opłaty brany jest pod uwagę nie tylko gatunek drzewa i jego obwód na wysokości 130 cm, ale i współczynnik różnicujący, który również podany jest w rozporządzeniu ministra środowiska. Współczynnik ten jest wyższy, im większy jest obwód pnia drzewa.

Ustawa określa, że jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, to opłatę uiszcza się jak za dwa drzewa.

W przypadku karczowania krzewów płaci się za metr kwadratowy powierzchni, z której zostały usunięte. Obecnie stawka wynosi 222,54 zł.