Konkursy do rad nadzorczych i do zarządów w mediach publicznych mają odpolitycznić te instytucje. Dlatego w konkursach do rad nadzorczych w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu zostanie wskazanych czterech z pośród siedmiu członków rad.

Kandydatów spośród których zostaną oni wyłonieni wskażą środowiska naukowe. Takie zmiany zaproponowała Platforma Obywatelska w projekcie nowelizacji ustawy i radiofonii i telewizji, który trafił już do Sejmu.

Zgodnie z projektem pozostałych trzech członków rad nadzorczych wskażą: minister kultury, minister finansów i ministra Skarbu Państwa.
Nieco mniejszy skład będą miały rady nadzorcze regionalnych mediów. W sumie zasiądzie tam pięciu członków – trzech wyłonionych w konkursie i po jednym wytypowanym przez ministra kultury oraz szefa Skarbu Państwa. 

Zmniejszeniu ulegnie liczba osób zasiadających w zarządach publicznych rozgłośni telewizyjnych i radiowych. Zamiast pięciu członków będzie ich trzech. Na te stanowiska również mają być konkursy. 

Członkowie zarządów mediów publicznych będą musieli posiadać dorobek w sferze kultury i mediów. Z kolei osoby zasiadające w radach nadzorczych mają posiadać kompetencje w dziedzinie prawa, finansów i mediów. 

PO proponuje, by w trakcie trwania kadencji można było odwołać zarówno członka rady nadzorczej, jak i osobę z zarządu. W obu przypadkach podstawą do podjęcia takiej decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji może być rażące naruszenie prawa, działanie na szkodę spółki, czy prowadzenie działalności sprzecznej z pełnioną funkcją w mediach publicznych.