MAJA SYSKA-ŻELECHOWSKA

kierownik Oddziału Eksploatacji Infrastruktury miasta Płocka

Najważniejszą czynnością związaną z realizacją zadania własnego gminy, jakim jest utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, jest podjęcie odpowiednich uchwał, a ustawa o utrzymaniu porządku i czystości upoważnia rady gminy do podejmowania aktów prawa miejscowego tego rodzaju.

Podjęty przez radę miasta Płocka, w trybie art. 4 cytowanej ustawy – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, powszechnie obowiązuje jedynie na obszarze działania gminy – miasto Płock. Jest przepisem wykonawczym i podobnie jak rozporządzenia ma za zadanie uszczegóławiać ustawy, realizując jednocześnie określone unormowanie materialnoprawne przyjęte w ustawach upoważniających. Normuje zagadnienie techniczne z uwzględnieniem specyfiki lokalnej oraz warunków i potrzeb miejscowych.

Przy opracowywaniu regulaminu należy pamiętać, że nie może być on sprzeczny z obowiązującymi ustawami. Dla przykładu w regulaminie porządku i czystości dla Płocka określono między innymi częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie miasta. Ustalając terminy kierowano się między innymi przeprowadzonymi badaniami struktury odpadów komunalnych w gminie.

Rada miasta określiła również daty przyłączenia się nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie omawianego regulaminu realizowany jest autorski program – Podaj Łapę – polegający na bezpłatnym wszczepianiu mikroczipów psom, których właściciele zamieszkują na terenie Płocka.

Program, o którym mowa, stanowi sposób na uporządkowanie spraw dotyczących:

● przestrzegania lokalnych przepisów sanitarno-porządkowych,

● przestrzegania obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie,

● opieki nad psami bezpańskimi i pozornie bezdomnymi,

● znajdowania zagubionych psów,

● postępowania w przypadku pogryzienia przez psa.

Program jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców i władz przy ustalaniu osób odpowiedzialnych za brak opieki nad zwierzęciem.

Swoboda w opracowaniu regulaminu, który powstał już kilka lat temu, była ograniczona wykonawczym charakterem przepisu. Tym samym regulamin nie jest sprzeczny z ustawami, a ponadto realizuje swoje podstawowe funkcje, to znaczy uszczegóławia i precyzuje ogólne sformułowania ustaw.