STAN FAKTYCZNY: Rada gminy na mocy swojej uchwały zatwierdziła zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W par. 3 przedmiotowej uchwały znalazł się zapis, wedle którego uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wojewoda stwierdza nieważność par. 3 powołanej uchwały rady gminy.

Z UZASADNIENIA: Zdaniem wojewody łódzkiego par. 3 powołanej uchwały narusza art. 13 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktówprawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 449), zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego i inne enumeratywnie wymienione akty prawne.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia nie może zatem zostać zaliczona do żadnej z kategorii wymienionych w art. 13 ustawy. Akt, na mocy którego zatwierdza się zmiany w statucie zakładu opieki zdrowotnej, zdaniem wojewody nie jest aktem prawa miejscowego, dotyczy bowiem tylko i wyłącznie struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej.

Potwierdza to również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1894/07, który w uzasadnieniu do wyroku zwraca uwagę, iż - uchwała o zatwierdzaniu zmian w statucie jest aktem o charakterze wewnętrznym, regulującym strukturę, zadania i zasady działania zakładów opieki zdrowotnej. Regulacja ta nie odnosi się do praw i obowiązków innych podmiotów znajdujących się na zewnątrz i nie wywołuje żadnych zewnętrznych skutków prawnych.

Zdaniem wojewody nie zasługiwało na uwzględnienie wyjaśnienie złożone przez przewodniczącego rady gminy, z którego wynika, iż poprzednie uchwały zatwierdzające zmiany w statucie SP GOZ podejmowane w latach 2005-2006 były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wojewoda poinformował radę gminy odpowiednim pismem o powołanym wyżej wyroku NSA w Warszawie, w którym to sąd dokonał takiej wykładni prawa, na podstawie której uchwała o zatwierdzeniu zmian statutu ZOZ-u nie może być traktowana jako akt prawa miejscowego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, PrO-I-0911/ 42 /09