W ramach obecnych unijnych programów operacyjnych 2007-2013 pulę pieniędzy na rozwój turystyki uwzględniono zarówno na poziomie krajowym - Działanie 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), jak i w regionalnych programach operacyjnych (RPO) poszczególnych województw.

Ze względu na listę zaakceptowanych już do realizacji projektów w PO IG środki dostępne są przede wszystkim na poziomie regionalnym w ramach RPO. Pieniądze w ramach programów regionalnych można pozyskać m.in. na rozwój infrastruktury turystycznej, informację turystyczną, rozwój produktu turystycznego. Ważna jest aktywność lokalnych grup działania, które mają duży wpływ na rozwój produktów turystycznych dzięki funduszom z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Turystyka na wsi

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie pomoc finansową mogą otrzymać w ramach PROW, o ile przedsięwzięcia będą realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Pomoc jest oferowana w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.

Dotacje można przeznaczyć na budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne i rekreacyjne służące do turystyki wyczynowej. Przedsięwzięcia mogą polegać np. na budowie skansenów, muzeum sztuki ludowej, ośrodka sportowego.

Wsparcie otrzymają projekty budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych oraz zachowania dziedzictwa turystycznego, w tym tworzenie szlaków lub ścieżek do uprawiania turystyki.

Wsparcie finansowe można pozyskać na przedsięwzięcia związane z odnową, eksponowaniem lub konserwacją lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł, do 2013 r., tj. do czasu trwania PROW. Natomiast minimalna wartość wsparcia wynosi 25 tys. zł. W obu przypadkach nie więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych.