Jak wynika z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844), stawki podatku od nieruchomości zróżnicowane są w zależności od rodzaju budynku. Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Informacje z ewidencji

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2003 r. nr 100, poz. 1086 ze zm.) podstawę wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest zatem możliwe tylko wówczas, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek oznaczony został jako mieszkalny.

Jeżeli więc dany budynek w powyższej ewidencji oznaczony jest jako budynek mieszkalny to należy opodatkować go stawkami przewidzianymi dla budynków mieszkalnych, chyba że budynek ten jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast inne oznaczenie powoduje konieczność zastosowania innych stawek podatku od nieruchomości.