STAN FAKTYCZNY: Wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w całości. Według wojewody naruszono przepisy: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z UZASADNIENIA: Zdaniem wojewody naruszony został art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.), zgodnie z którym wójt ogłasza o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W załączonej dokumentacji planistycznej brak było prognozy oddziaływania na środowisko.

Zdaniem wojewody został naruszony również art. 46 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227), zgodnie z którym projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W załączonej dokumentacji planistycznej brak było dowodów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto wojewoda uznał, że powołana uchwała rady gminy naruszała art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż łączenie na jednym terenie kolidujących ze sobą funkcji jest sprzeczne z zasadami ładu przestrzennego oraz nie sprzyja prawidłowemu gospodarowaniu przestrzenią, gdyż często ma negatywny wpływ na estetykę krajobrazu i daje podstawy do powstania konfliktów społecznych.

Ponieważ studium określa założenia polityki rozwoju przestrzennego i jest podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego ustalenia przedmiotowego studium mogą w przyszłości doprowadzić do łączenia w projektowanych planach miejscowych przeciwstawnych funkcji i przeznaczeń terenu o różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

W załączonej dokumentacji planistycznej brak było również opinii regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z wejściem w życie 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) wójt gminy jest zobowiązany do uzyskania opinii o projekcie studium od miejscowo właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego ON.I. 0911/517/2008