W ramach statutowych działań dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej realizowane są inwestycje, których głównym zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa oraz zapewnienie warunków do żeglugi śródlądowej. Aby racjonalnie wykorzystać powstały w wyniku realizacji tych inwestycji potencjał hydroenergetyczny tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, budowane są przy obiektach hydrotechnicznych również elektrownie wodne.

Koszty inwestycji

Budowa samej elektrowni wodnej nie jest tak kosztowna jak budowa obiektu, który stwarza odpowiednie możliwości wykorzystania potencjału hydroenergetycznego (obiekty piętrzące w postaci stopni wodnych, zapór zbiorników wodnych itp.) - uważa Ministerstwo Środowiska. Koszty te oszacować można na ok. 7-15 proc. wartości całej inwestycji (w zależności od zainstalowanej mocy). Przy takiej dysproporcji kosztów, zważywszy na duże możliwości generowania przychodów ze sprzedaży wytworzonej energii (w tym szybki zwrot nakładów), obiekty elektrowni wodnych pozostawały w administracji zarządcy wód. Dodatkowo, wygenerowany ze sprzedaży energii elektrycznej zysk może być w części przeznaczany na utrzymanie wód i urządzeń wodnych pozostających w zarządzie administratora. Przekazanie istniejącego obiektu piętrzącego pod budowę elektrowni wodnej innemu inwestorowi, który nie realizuje obowiązków utrzymania wód, jest mniej korzystne, w szczególności w odniesieniu do dużych inwestycji.

Przekazanie obiektu

W przypadku przekazania obiektu piętrzącego lub jego części w użytkowanie podmiotom zainteresowanym budową elektrowni wodnej Skarb Państwa może uzyskać od inwestora partycypację w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych. Środki te administrator obiektu może przeznaczyć wyłącznie na utrzymanie samego obiektu oraz odcinka cieku, na który oddziałuje elektrownia wodna. W przypadku gdy zarządzającym elektrownią wodną jest administrator obiektu piętrzącego, uzyskane ze sprzedaży energii środki mogą być przeznaczane na utrzymanie innych administrowanych obiektów i wód.

Według Ministerstwa Środowiska najkorzystniejszym rozwiązaniem dla gospodarki wodnej, a tym samym Skarbu Państwa, jest bezsprzecznie kompleksowa realizacja inwestycji gospodarki wodnej (budowa nowych obiektów - zbiorniki wodne, stopnie wodne itp.), która uwzględnia budowę elektrowni wodnych.