Warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych jest jego zarejestrowanie. W tym celu właściciel samochodu musi złożyć wniosek w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. Dla miast na prawach powiatu jest to prezydent miasta.

Pozwolenie czasowe

Procedura rejestracji pojazdu odbywa się w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 968 ze zm.).

Kończy się ona wydaniem decyzji administracyjnej. Dlatego w celu umożliwienia korzystania z pojazdu nowemu właścicielowi organ rejestrujący, zanim zakończy postępowanie, dokonuje czasowej rejestracji na okres 30 dni. W tym czasie zamawia w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dowód rejestracyjny.

Dokumentem umożliwiającym korzystanie z samochodu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w starostwie powiatowym na dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, gdy jest ona wymagana.

Wymagane dokumenty

Rejestracji pojazdu wcześniej używanego dokonuje się na wniosek nowego właściciela, który musi do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

● oryginał dowodu własności pojazdu (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

● dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu,

● kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

● tablice rejestracyjne,

● dowód tożsamości (dotyczy osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność),

● aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr. REGON (dotyczy podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym),

● pełnomocnictwo (w przypadku gdy osoba fizyczna działa przez przedstawiciela),

● dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).

Natomiast dla rejestracji nowego samochodu należy do wniosku dodatkowo dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci.

Obowiązek wnoszenia tej opłaty nie dotyczy przypadków nabywania nowych samochodów w Polsce od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub producentów pojazdów, którzy na takie samochody wydają karty pojazdu. Podmioty te do faktury potwierdzającej jego sprzedaż muszą dołączyć oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym stanowi art. 11 ust. 4 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202 ze zm.). Oświadczenie to może być zastąpione stosownym zapisem (adnotacją) na fakturze.

Starosta, rejestrując pojazd, może sprawdzić, czy zgłoszony samochód nie został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób. Dokonuje tego, wysyłając zapytanie do Komendy Głównej Policji o dane z Systemu Informacyjnego Schengen.