Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną radnego, któremu wojewoda wygasił mandat z uwagi na złamanie przepisów antykorupcyjnych. NSA potwierdził, że radny nie może łączyć mandatu z funkcją prezesa banku, w którym rachunek ma gmina. Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami antykorupcyjnymi radny nie może zarządzać działalnością gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat. Sąd kasacyjny podkreślił, że pojęcie z wykorzystywaniem mienia jest znacznie szersze niż zarządzanie. Zgodnie z prawem cywilny i bankowym bank wykorzystuje środki mu powierzone.

W sierpniu 2009 r. wojewoda zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego gminy. Postępowanie nadzorcze zostało zainicjowane przez pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Organ zawiadomił wojewodę, że przewodniczący rady gminy piastuje funkcję prezesa zarządu banku spółdzielczego, który prowadzi obsługę bankową urzędu. Wojewoda uznał, że radny złamał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

Wojewoda podkreślał, że bank, który prowadzi obsługę finansową gminy, może w stosunku do powierzonych środków dokonywać czynności bankowych, do których jest uprawniony. Tym samym działalność banku prowadzona jest z wykorzystaniem mienia gminy.

Radny nie zgodził się z taką interpretacją. W jego ocenie regulacja umowy rachunku bankowego wskazuje, że nie mamy tutaj do czynienia z kwestią własności środków pieniężnych. Jest to prawo posiadacza rachunku do żądania zwrotu środków pieniężnych w takiej samej ilości jak zgromadzone oraz zrealizowania na jego żądanie rozliczeń. Posiadaczowi przysługuje konkretna wierzytelność do środków zgromadzonych na jego rachunku, obejmująca abstrakcyjne jednostki pieniężne. Zdaniem skarżącego posiadacz rachunku bankowego z chwilą wpłaty pieniędzy do banku traci ich własność na rzecz banku. Bank jest właścicielem zdeponowanych środków pieniężnych np. gminy, które zatem w okresie trwania umowy rachunku bankowego nie stanowią mienia komunalnego.

Jednak sąd I instancji i NSA nie przyznały racji skarżącemu. Sądy obu instancji uznały, że organ nadzoru prawidłowo stwierdził wygaszenie mandatu radnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II OSK 718/10