Osoba poszkodowana przez powódź, która wykupiła polisę przewidującą odszkodowanie za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub polisę od wszystkich ryzyk, ma prawo do odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń.

Aby otrzymać drugie odszkodowanie, właściciel musi zgłosić drugą szkodę i dokładnie opisać, na czym ona polega. Niewykorzystana jeszcze przez niego pozostała suma ubezpieczenia na polisie musi wystarczyć na pokrycie przynajmniej części należnej wypłaty.

Obie szkody spowodowane powodzią ubezpieczyciele traktują jako dwa różne zdarzenia i dlatego poszkodowany musi wskazać inne straty, niż opisał w pierwszym zgłoszeniu.

Na przykład, gdy suma ubezpieczenia na polisie wynosiła 100 tys. zł, a wysokość pierwszej szkody została ustalona na 70 tys. zł, to wówczas z tej samej polisy druga szkoda powinna zostać pokryta najwyżej do 30 tys. zł, nawet gdyby faktycznie była znacznie wyższa.

Do takich ograniczeń w wypłacie nie dojdzie jednak wówczas, gdy w okresie między ustaleniem wysokości pierwszego odszkodowania a wystąpieniem drugiej szkody ubezpieczony dopłaci do wykupionej wcześniej polisy (doubezpieczenie).

Takie same uprawnienia co do wypłaty dodatkowego odszkodowania przysługują również wówczas, gdy powodzianin, po raz pierwszy składając wniosek o wypłatę, skorzystał z tzw. uproszczonej procedury, ponieważ szkoda nie była duża. Uproszczoną procedurę stosuje większość ubezpieczycieli i polega ona na tym, że ubezpieczony przez telefon zgłasza przedstawicielowi towarzystwa ubezpieczeń szkodę i określa jej rozmiar.

mps