W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działania I.4 Promocja i Współpraca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, udziela pomocy finansowej:

● jednostkom samorządu terytorialnego;

● podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

● jednostkom naukowym,

● podmiotom działającym na rzecz innowacyjności.

Pomoc finansowa, o której mowa, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie specjalnie w tym celu podpisanej umowy. Zasady udzielania dofinansowania określone zostały w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z 1 kwietnia 2009 r. (Dz.U. nr 61, poz. 503). Wsparcie, o którym mowa w rozporządzeniu, udzielane jest w większości projektów w trybie konkursu, a jedynie projekty związane z promocją Polski wschodniej otrzymywać będą dofinansowanie jako wskazywane projekty indywidualne, tj. jako te o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego.

Rozwój gospodarczy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) może udzielić wsparcia na promocję gospodarczą Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. centrom obsługi inwestora, które m.in. posiadają niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kampanii promocyjnych, badaniach marketingowych oraz pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.

Aby otrzymać wsparcie z PARP, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie. Centrum obsługi inwestora, które otrzyma wsparcie finansowe, o którym mowa, musi zobowiązać się m.in. do zwrotu do Agencji, w terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty stanowiącej różnicę między otrzymaną kwotą wsparcia na promocję gospodarczą a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom uczestniczącym w realizacji projektu oraz kwoty wsparcia przekazanej pozostałym podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu.

Wsparcie na promocję gospodarczą Polski wschodniej może być udzielone z przeznaczeniem na:

● przeprowadzanie badań rynkowych lub marketingowych, analiz, ekspertyz ukierunkowanych na pozyskanie inwestorów zagranicznych oraz wyłonienie potencjalnych rynków eksportowych dla przedsiębiorców z Polski wschodniej;

● identyfikację potencjału inwestycyjnego i eksportowego Polski wschodniej;

● prowadzenie kampanii promocji gospodarczej w mediach krajowych i zagranicznych;

● opracowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz publikacji;

● projektowanie, tworzenie i obsługę baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych ukierunkowanych na promocję gospodarczą Polski wschodniej;

● organizację i obsługę imprez targowo-wystawienniczych, konferencyjno-kongresowych, forów ekonomicznych, misji branżowych i wizyt studyjnych.

Wielkość wsparcia na promocję gospodarczą Polski wschodniej może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.