Inicjatywa przekazania dworca wraz z terenami przyległymi musi wyjść ze strony samorządu gminnego w formie propozycji zakupu albo dzierżawy.

PKP mogą przekazać budynek dworca kolejowego na rzecz samorządu gminnego tylko w uzasadnionych prawnie sytuacjach.

Może to się odbyć na podstawie art. 66 par. 1, pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). W tym przypadku spółka kolejowa przekazuje nieruchomość dworcową w zamian za wygaśnięcie zaległych zobowiązań podatkowych wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Na podstawie tego samego przepisu PKP mogą przekazać nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa w zamian za wygaśnięcie zaległości spółki wynikłych z tytułu zaległych płatności na rzecz skarbu państwa.

Nieruchomości kolejowe, mogą być przekazane w trybie art. 40 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego – Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. z 2000 r. nr 84, poz. 948 ze zm.). Na kanwie tego przepisu spółka może przekazać nieruchomość w drodze sprzedaży bez przetargu, jeżeli konkretna nieruchomość będzie przeznaczona przez samorząd na cele publiczne, a nie do dalszej odsprzedaży. Jak wynika z art. 39 tej ustawy, przekazanie dworca wraz z terenem może dotyczyć jedynie mienia zbędnego i w przypadku kiedy zagospodarowanie nie jest możliwe i ekonomicznie nieuzasadnione. Natomiast w przypadku kiedy nie jest uregulowany stan prawny nieruchomości albo zbycie dworca nie jest ekonomicznie uzasadnione, PKP mogą zaproponować władzom samorządowym zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy wraz z przyległymi do stacji terenami.

Przekazanie nieruchomości

Gmina musi wystąpić do PKP z prośbą o przekazanie dworca. Każde przekazanie dworca wraz z przyległymi do niego terenami rozpatrywane jest indywidualnie. Brane są pod uwagę różne motywy wnioskodawcy.

Najwięcej szans na otrzymanie dworca mają samorządy, które są wierzycielami PKP z tytułu podatku od nieruchomości. Często się zdarza, że takie budynki są położone w centrum miasta lub na terenie atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.

Zdarzają się częste przypadki, że spółka kolejowa chce odsprzedać bez przetargu niszczejący dworzec wraz z terenem położony przy torach, po których już od dawna nie jeżdżą pociągi, bo przewozy są nie rentowne.

Dworce dla samorządów

Dotychczas PKP przekazały samorządom łącznie 79 budynków dworcowych wraz z przyległymi terenami. W tym w trybie art. 66 ustawy – Ordynacja podatkowa zostało przekazanych 25 dworców. 12 dworców zostało przekazanych na podstawie art. 39 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ponadto 42 dworce zostały wydzierżawione w części lub w całości

PODSTAWA PRAWA

● Art. 66 par. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

● Art. 39 i 40 ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego – Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. z 2000 r. nr 84, poz. 948 ze zm.).