Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. W ewidencji takiej znajdują się informacje o gruntach, budynkach i lokalach. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. Ewidencję gruntów i budynków w części dotyczącej lasów prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.

Zmiany w ewidencji

Właściciele nieruchomości są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów. Na żądanie starosty właściciele nieruchomości zgłaszający zmiany muszą dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.

Dostęp do ewidencji

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, które zmieniają i doprecyzowują przepisy dotyczące udostępniania informacji z ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 42, poz. 334). I tak informacje o gruntach, budynkach i lokalach dotyczące m.in. położenia, granic czy powierzchni oraz wpisu do rejestru zabytków i wartości nieruchomości są jawne i powszechnie dostępne.

Z kolei starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe dotyczące właściela nieruchomości, w tym m.in. adresu zamieszkania lub siedziby tylko na żądanie:

● właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;

● podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;

● innych podmiotów, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.
Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie: prokuratury; sądów, działających w sprawach publicznych; organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.