Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 maja 2009 r. (sygn. akt K 47/07, Dz.U. nr 89, poz. 737) orzekł, że obowiązek wypłaty przez gminy odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne nie powoduje oczywistej dysproporcji między zakresem zadań gmin a poziomem ich dochodów. Nałożenie takiego obowiązku na gminy nie narusza konstytucji. Ustawodawca odroczył bowiem do 31 grudnia 2000 r. termin składania przez właścicieli wniosków odszkodowawczych, co miało na celu umożliwienie gminie wygospodarowania środków na odszkodowania. Zdaniem sędziów Trybunału gminy miały więc wystarczająco długi okres na zaplanowanie w budżetach na poszczególne lata środków potrzebnych na realizację tego zadania.

Uzasadniając wyrok, Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że zgodnie z art. 73 ust. 4 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne ma być ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Odszkodowania mają być ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, a więc w trybie art. 159 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem to rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 ze zm.) określa rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości, sposoby określania wartości nieruchomości, wartości nakładów i szkód na nieruchomości oraz sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego.