STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w Kamieńsku 30 grudnia 2009 r. podjęła uchwałę nr XLVII/368/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pytowice. W dokumencie tym zabrakło obowiązkowych ustaleń dla objętych nim terenów.

Z UZASADNIENIA

Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru wynika, iż przedmiotowy plan został uchwalony z naruszeniem zasad sporządzania aktu planistycznego, wynikających z przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587).

Przepis art. 28 ust. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że istotne naruszenie trybu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Analizując uchwałę rady gminy, organ nadzoru dodatkowo wskazał, że doszło do naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, gdyż art. 15 ust. 2 omawianej ustawy wyraźnie nakazuje określenie przeznaczenia terenów. Również par. 4 pkt 1 wskazanego rozporządzenia określa wymóg zapisywania ustaleń projektu tekstu planu miejscowego w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania.

Rozstrzygnięcie wojewody łódzkiego z 10 lutego 2010 r. PNK.I. 0911/ 76 /2010